Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3-2018

  Sáng
9h-11h
Trưa
11h30-13h30
Chiều
14h-16h
Tối
18h-20h
Thứ 5
1.3.2018
       
Thứ 6
2.3.2018
       
Thứ 7
3.3.2018
       
Chủ Nhật
4.3.2018
       
  Sáng
9h-11h
Trưa
11h30-13h30
Chiều
14h-16h
Tối
18h-20h
Thứ 2
5.3.2018
       
Thứ 3
6.3.2018
       
Thứ 4
7.3.2018
       
Thứ 5
8.3.2018
       
Thứ 6
9.3.2018
       
Thứ 7
10.3.2018
       
Chủ nhật
11.3.2018
       
  Sáng
9h-11h
Trưa
11h30-13h30
Chiều
14h-16h
Tối
18h-20h
Thứ 2
12.3.2018
       
Thứ 3
13.3.2018
       
Thứ 4
14.3.2018
- HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
  - HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
 
Thứ 5
15.3.2018
- HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
  - HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
 
Thứ 6
16.3.2018
- HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
  - HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
 
Thứ 7
17.3.2018
- HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
  - HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
 
Chủ nhật
18.3.2018
       
  Sáng
9h-11h
Trưa
11h30-13h30
Chiều
14h-16h
Tối
18h-20h
Thứ 2
19.3.2018
- KG LỚP BGĐ A01.2018      
Thứ 3
20.3.2018
- HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
  - HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
 
Thứ 4
21.3.2018
- HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
  - HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
 
Thứ 5
22.3.2018
- HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
  - HỌC VIÊN HỌC NGHỀ BÁNH SINH NHẬT
+ Nguyễn Đăng Hùng
 
Thứ 6
23.3.2018
       
Thứ 7
24.3.2018
       
Chủ nhật
25.3.2018
       
  Sáng
9h-11h
Trưa
11h30-13h30
Chiều
14h-16h
Tối
18h-20h
Thứ 2
26.3.2018
       
Thứ 3
27.3.2018
       
Thứ 4
28.3.2018
       
Thứ 5
29.3.2018
       
Thứ 6
30.3.2018
       
Thứ 7
31.3.2018
       
Chủ nhật
31.3.2018
       

 Liên hệ với chúng tôi