Thời khóa biểu

Danh sách lớp học thứ 2 -  7 . 8 . 2017
STT TÊN LỚP BUỔI GIỜ HỌC TÊN MÓN GIÁO VIÊN HỌC VIÊN GHI CHÚ
1 LỚP GIA ĐÌNH 14 14H-16H - BÁNH DONUT
- BÁNH AMONTUILE COOKIES
THẦY. THỊNH 5  
2 LỚP NGHỀ 
3 THÁNG
17 18H-20H TRANG TRÍ BÁNH KEM THẦY THỊNH HẬU HÀ NỘI  
Danh sách lớp học thứ 3 -  8 . 8 . 2017
STT TÊN LỚP BUỔI GIỜ HỌC TÊN MÓN GIÁO VIÊN HỌC VIÊN GHI CHÚ
1 LỚP GIA ĐÌNH 14 18H-20H Gateaux Chocolate
Cookies Chocolate
THẦY. THỊNH 3  
2 LỚP NGHỀ 
3 THÁNG
17 18H-20H TRANG TRÍ BÁNH KEM THẦY THỊNH Chị HẬU HÀ NỘI  
Danh sách lớp học thứ 4 -  9 . 8 . 2017
STT TÊN LỚP BUỔI GIỜ HỌC TÊN MÓN GIÁO VIÊN HỌC VIÊN GHI CHÚ
1 LỚP GIA ĐÌNH 14 14H-16H - Cốt Bánh Hồng Kông THẦY. THỊNH 5  
2 LỚP NGHỀ 
3 THÁNG
17 18H-20H TRANG TRÍ BÁNH KEM THẦY THỊNH HẬU HÀ NỘI  


Liên hệ với chúng tôi